Košarica

Delovni čas
od 9.00 - 12. in 14.00 do 17.00
Pokličite nas
07 81 60 606
Vas zanima več?
Pošljite vprašanje
Spremljajte nas
Facebook

Splošni pogoji izposoje opreme

1. člen
Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo pogoje izposoje in uporabe opreme na spletni strani sportrent.si in najemnih izpostavah, ter obveznosti najemodajalca in najemnika. Ti pogoji zavezujejo najemodajalca in najemnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

2. člen
V teh pogojih imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
3. člen
Pogoji so objavljeni na spletni strani http://www.sportrent.si in so sestavni del razmerja med najemodajalcem in vsakokratnim najemnikom. Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev brez poprejšnje najave. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani.

4. člen
Pravila in pogoji izposoje opreme so navedeni v teh pogojih, pogodbi o najemu opreme ter navodilih za uporabo opreme.  
V kolikor ima namen najemnik uporabljati opremo izven Republike Slovenije je dolžan to sporočiti pred podpisom pogodbe o najemu.

5. člen
Pogodbeno razmerje je sklenjeno, ko najemodajalec in najemnik na lokaciji najemne izpostave izpolnita in podpišeta pogodbo o  najemu  opreme ter najemnik poravna najemnino po veljavnem ceniku.
Za izpolnitev pogodbe mora najemnik predložiti osebni dokument z osebnimi podatki (priimek in ime, naslov, vrsta in številka osebnega dokumenta) ter telefonsko številko. Z dovoljenjem lastnika se lahko osebni dokument tudi fotokopira ali fotografira. Podatki oz. kopija se hranijo izključno v namen ohranjanja identifikacije najemnika tekom trajanja najema in se v primeru vrnitve vse izposojene opreme v stanju, kot je bila dana v izposojo, uničijo.
Najemnik se zavezuje, da bo ob sklenitvi najemnega razmerja podal resnične osebne podatke.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne izposojo opreme.

6. člen
Najemodajalec (kot upravljalec osebnih podatkov) bo ime, priimek, naslov, telefonsko številko, ter tip in številko osebnega dokumenta (v nadaljevanju podatki), ki se navedejo v pogodbi ali računu in so potrebni za izvajanje najemnega razmerja obdeloval le s tem namenom. Podatki najemojemalca se v podjetju hranijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR Uredba EU št. 2016/679). Podatki se bodo uporabljali ali razkrili le za namene, zaradi katerih so bili s privoljenjem pridobljeni oz. se predajo na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije. V času obdelave podatkov ima stranka pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter do popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež podjetja ali preko elektronske pošte. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja najemne pogodbe, bo podjetje hranilo 3 leta od zaključka najema oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

7. člen
Najemnik s podpisom pogodbe o najemu hkrati izjavlja, da je po ogledu opreme ugotovil, da je le ta v brezhibnem stanju (upoštevajoč dopustne napake manjšega obsega, ki so posledica redne obrabe kolesa in ne pomeni nevarnosti za upravljanje s kolesom).

Najemnik zagotavlja, da ima potrebno znanje, dovoljenje, informacije in da je usposobljen za normalno uporabo opreme in se vnaprej odpoveduje vsem zahtevkom zoper najemodajalca v zvezi z uporabo izposojene opreme. V primeru, da teh znanj, dovoljenj ali informacij nima, se zavezuje, da bo le te pridobil pred uporabo opreme. Najemnik opremo uporablja skladno z navodili za uporabo in na lastno odgovornost. V nobenem primeru najemodajalec ne prevzema nobene druge odgovornosti.

8. člen
Najemnik odgovarja za vso morebitno povzročeno škodo na opremi v času trajanja najema, ki se ne smatra kot običajna obraba predmeta najema. O morebitnih poškodbah se sestavi zapisnik in oceni nastala škoda.
Najemnik  se izrecno strinja, da se preko kreditne kartice bremeni njegov račun do višine stroška škode, ki jo oceni najemodajalec v zapisniku.
V primeru odtujitve ali poškodovanja opreme je uporabnik izposojevalcu odškodninsko odgovoren.

9. člen
Običajna uporaba izključuje:
10. člen
Odstop od pogodbe:
V primeru, da najemnik odpove že plačano rezervacijo in želi vračilo plačanega zneska za rezervacijo, lahko to stori najkasneje 3 dni pred napovedano izposojo. V tem primeru se najemniku vrne plačan znesek za rezervacijo zmanjšan za strošek preklica rezervacije, ki znaša 10% že plačanega zneska rezervacije.

V primeru najemnikove kršitve katerega od določil teh pogojev najema ali sklenjene pogodbe o najemu ima najemodajalec pravico do odstopa od pogodbe s takojšnjim učinkom in odvzema najete opreme. Najemnik se s sklenitvijo pogodbe o najemu izrecno strinja z neuveljavitvijo ugovora zoper odločitev najemodajalca iz prejšnjega stavka. Najemodajalec lahko uveljavi pravice iz tega pogoja.
Najemnik lahko ob vsakem času odstopi od pogodbe in vrne opremo najemodajalcu, če ima oprema stvarno napako, ki ne omogoča nemotene in varne uporabe, in najemodajalec nima nadomestnega kosa opreme za zamenjavo. V tem primeru najemodajalec vrne najemnino in morebitna druga doplačila v sorazmerju s časom, ko najemnik ni mogel uporabljati opreme.

11. člen
Pristojnost za spore:
Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenika prenašata izrecno pristojnost, tudi v primeru arbitražnega postopka, pritegnitve tretje osebe kot poroka ali sosporništva.
Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta najemodajalec in najemnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta najemodajalec in najemnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Sevnici.

12. člen
Razlaga tega dokumenta: Če se izkaže, da je katerakoli določba iz tega dokumenta neveljavna ali neizvršljiva v celoti ali delno, bo le-ta obravnavana kot nična ali neizvršljiva, preostale določbe pa ostanejo veljavne in izvršljive.
Drugi pogoji najema se opredelijo z najemno pogodbo.


Sevnica, 01.03.2023

Kolesarski d.o.o.
Matjaž Traven, direktor
Naložbo je podprl Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×